Statut društva

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama  (’’Narodne novine’’ broj 74/2014), Sabor udruge «Zavičajno društvo Aržano - Split», na sjednici održanoj dana 17. rujna 2015 godine u Splitu, donijela je i usvojila

STATUT
udruge «Zavičajno društvo Aržano – Split»
I.  OSNOVNE ODREDBE


Članak 1.

Statutom udruge (u nastavku teksta: Statut) uređuje se: naziv i sjedište udruge, zastupanje, izgled pečata, ciljevi i područja djelovanja sukladno ciljevima, djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, način osiguranja javnosti djelovanja udruge, uvjeti i način učlanjivanja te prestanak članstva, prava, obveze i odgovornosti te stegovna odgovornost članova i način vođenja popisa članova, tijela udruge, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata, izbor i opoziv likvidatora udruge, prestanak postojanja udruge, imovina, način stjecanja i raspolaganje imovinom, postupak s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge, način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te sva druga pitanja u skladu sa člankom 13. stavka 3. Zakona o udrugama, a značajnima za rad udruge.

Članak 2.

Zavičajno društvo Aržano – Split je nevladina i nestranačka udruga koja okuplja građane i građanke podrijetlom iz Aržana, a nastanjeni su na području sjedećih gradova: Split, Kaštela, Solin, Omiš i Trogir, kao i sve prijatelje Aržana.


Članak 3.

Puni naziv Udruge glasi:  «Zavičajno društvo Aržano – Split» (U daljem tekstu: Društvo).


Članak 4.

Sjedište Društva je u Splitu.
Odluku o adresi i promjeni adrese sjedišta donosi Izvršni odbor.
Udruga djeluje na području Splitsko-dalmatinske županije.


Članak 5.

Udruga ima pečat.    
Pečat Udruge je kružnog oblika promjera 3,9 cm. Vanjski obrub žiga je u obliku pletera, simbolika rano vjekovne hrvatske ornamentike. Slovna oznaka društva u punom nazivu u kružnom obliku promjera je 3,2 cm. U centralnom dijelu žiga je polukružni slovni ispis Aržano kao oznaka, a nalazi se na spoju vertikalnih linija i horizontalnih valovitih linija, što simboliziraju „Aržano“ u prostoru i horizontu naših zbivanja.
Pečat čuva i ovlašten je koristiti ga predsjednik/-ica Društva i članovi/-ice Izvršnog odbora.

 

II. ZASTUPANJE


Članak 6.

Društvo zastupa i predstavlja Predsjednik/-ica Društva.


Članak 7.

Osoba ovlaštena za zastupanje:
-    odgovara za zakonitost rada Društva
-    vodi poslove Društva sukladno odlukama Sabora
-    odgovorna je za podnošenje Saboru prijedloga godišnjeg financijskog izvješća
-    dostavlja zapisnik s redovne sjednice Sabora nadležnom uredu koji vodi Registar udruga
-    sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Društva
-    obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i ostalim pravnim aktima Društva


III.  CILJEVI, PODRUČJA DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA I DJELATNOSTI UDRUGE


Članak 8.

Osnovni cilj društva je promicanje zavičajne kulture i običaja.

Članak 9.

Područje djelovanja Udruge sukladno cilju je očuvanje tradicije i običaja.

Članak 10.

U svrhu ostvarivanja cilja utvrđenog člankom 8., Društvo će obavljati sljedeće djelatnosti

-    održavanje što bolje povezanosti sa zavičajem,
-    upoznavanje, druženje i međusobno pomaganje članova Društva,
-    promicanje zavičajne kulture i običaja na području rada Društva,
-    poticanje i izrada programa za uspješan gospodarski razvitak zavičaja,
-    čuvanje i promicanje etnoloških posebnosti,
-    suradnja sa drugim udrugama istih ili sličnih ciljeva u zemlji ili tuđini,
-    dobrovoljni rad,
-    upriličivanje kulturnih, zabavnih, športskih priredbi, stručnih skupova i objavljivanje omiljenih radova.
-    obavljanje drugih djelatnosti sukladno cilju Društva


IV. UDRUŽIVANJE I USTROJSTVENI OBLICI UDRUGE

Članak 11.

Društvo se može udružiti u savez, zajednicu, mrežu, koordinaciju ili drugi oblik udruživanja neovisno o području svoga djelovanja, pod uvjetom da udruživanjem ne izgubi svojstvo pravne osobe.
Društvo se može učlaniti u međunarodne udruge i druge organizacije (asocijacije) koje djeluju na teritoriju Republike Hrvatske ili u međunarodne organizacije.
Odluku o udruživanju ili o učlanjivanju udruge u druge organizacije donosi Sabor Udruge.

V. JAVNOST DJELOVANJA DRUŠTVA

Članak 12.

Djelovanje Društva je javno.
Javnost djelovanja Društva osigurava se i ostvaruje:
-    pravodobnim izvještavanjem članova o radu Društva na sjednicama tijela Društva,
-    izradom i objavljivanjem godišnjih opisnih i financijskih izvještaja o radu Društva,
-    korištenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija (mrežne stranice, društvenih mreža i slično),
-    putem sredstava javnog priopćavanja,
-    organiziranjem posebnih događanja,
-    na druge odgovarajuće načine.
Javnost rada udruge prema odredbama novog zakona ostvarivati će se i kroz javnost podataka  koji se upisuju u javno dostupni Registar udruga i kroz obvezu podnošenja godišnjeg financijskog izvještaja, koji se onda javno objavljuje putem Registra neprofitnih organizacija.


VI. ČLANSTVO U DRUŠTVU


Članak 13.

Članom Društva može postati svaka punoljetna, poslovno sposobna fizička osoba i svaka pravna osoba koja je zainteresirana za pružanje doprinosa ostvarivanju ciljeva Društva te koja prihvaća odredbe ovog Statuta.

Članak 14.

Osoba koja želi postati redovitim članom Društva potpisuje pristupnicu kojom se obvezuje na sudjelovanje u radu Društva te poštivanje odredbi njegovog Statuta i drugih akata, kao i odluka tijela Društva.
Potpisivanjem pristupnice, plaćanjem članarine i upisom u popis članova postaje se članom Društva.
Predstavnika pravne osobe kao člana u Društvu imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

Članak 15.


Društvo vodi popis članova Društva.
Popis članova vodi se elektronički i sadrži podatke o osobnom imenu ili nazivu člana, osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu  rođenja,  datumu  pristupanja  Udruzi, kategoriji  članstva  te  datumu  prestanka  članstva  u Društvu.
Popis je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.
Popis članova vodi Tajnik Društva.

Članak 16.

Članstvo može biti redovito i počasno.
Sabor imenuje počasne članove Društva, na prijedlog Izvršnog odbora. 
Počasnim članom može postati osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva Društva.

Redoviti članovi udruge plaćaju godišnju članarinu u iznosu koji utvrdi Izvršni odbor.
Članovima društva izdaje se članska iskaznice. Oblik i sadržaj iskaznice utvrđuje Izvršni odbor  posebnom odlukom.
Članak 17.


Redoviti članovi Društva imaju pravo:
-    birati i biti birani u tijela upravljanja Društvom,
-    sudjelovati u aktivnostima Društva,
-    biti informirani o radu Društva.


Redoviti članovi Društva imaju dužnost:
-    poštovati odluke tijela Društva,
-    poštovati odredbe Statuta,
-    plaćati redovito godišnju članarinu, u skladu s odlukom Izvršnog odbora.


Članak 18.

Članstvo u Društvu prestaje:
-    pismenom izjavom o istupanju iz članstva podnesenom Izvršnom odboru
-    usmenom izjavom o dragovoljnom istupanju iz članstva pred Izvršnim odborom Društva
-    isključenjem zbog povrede članskih obveza i odgovornosti
-    smrću člana
-    ukoliko ne plati članarinu do kraja prvog kvartala tekuće godine za proteklu godinu.
Odluku o isključenju donosi Izvršni odbor. Protiv odluke Izvršnog odbora o isključenju, odnosno o odbijanju zahtjeva za primitak u članstvo, može se, u roku od 15 dana, podnijeti prigovor Saboru. Odluka Sabora je konačna.


Članak 19.

Članovi Društva preuzimaju obveze i odgovornosti koje proizlaze iz Zakona i drugih pravnih  propisa, ovog Statuta i drugih akata Društva.
Članovi društva stegovno odgovaraju za povredu sljedećih članskih obveza i odgovornosti:
-    kršenje zakonskih i drugih obveza u svezi djelovanja Društva
-    nepoštivanje odredbi Statuta
-    nepoštivanje odluka tijela upravljanja Društva
-    neizvršavanje preuzetih obveza
-    nesavjesno izvršavanje obveza zbog čega je nastala materijalna šteta Društvu
-    nesavjesno ili nezakonito raspolaganja imovinom Društva
-    narušavanje ugleda Društva


Članak 20.

Stegovna odgovornost članova Društva utvrđuje se u stegovnom postupku.
Stegovni postupak može pokrenuti bilo koji član Društva.
Stegovni postupak vodi i stegovne mjere izriče Sud časti Društva.


Članak 21.

U stegovnom postupku utvrđuju se okolnosti uslijed kojih je došlo do povrede članskih obveza i odgovornosti, težina povrede i šteta nastala za Društvo.

    


Članak 22.

Za utvrđenu povredu članskih obveza i odgovornosti mogu se izreći sljedeće stegovne mjere:
1. opomena, ili
2. isključenje iz Društva.
Odluka o stegovnoj mjeri mora biti obrazložena.

Članak 23.

Član Društva kojem je izrečena stegovna mjera isključenja iz Društva ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Saboru Društva.
Sabor Društva dužan je riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe.
Odluka Sabora Društva o isključenju je konačna.VII. UPRAVLJANJE DRUŠTVOM I TIJELA DRUŠTVA


Članak 24.

Tijela upravljanja Društvom su:
-    Sabor Društva,
-    Predsjednik/-ica Društva
-    Izvršni odbor Društva
-    Nadzorni odbor Društva
-    Sud časti
-    Tajnik Društva


SABOR DRUŠTVA:

Članak 25.

Sabor Društva najviše je tijelo upravljanja.
Sabor sačinjavaju svi redoviti članovi Udruge te predstavnik pravne osobe članice Udruge kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ako unutarnjim aktom pravne osobe nije propisan drukčiji uvjet imenovanja.


Članak 26.


Sabor:
-    donosi Statut, njegove izmjene i dopune te druge opće akte Društva,
-    utvrđuje politiku rada Društva
-    donosi financijske izvještaje i usvaja završni račun
-    bira i razrješava članove Nadzornog odbora Društva,
-    bira i razrješava članove Izvršnog odbora Društva,
-    bira i razrješava Predsjednika/-icu Društva,
-    bira i razrješava Sud časti,
-    bira i razrješava tajnika/-icu Društva
-    bira i opoziva likvidatora,
-    odlučuje o organizacijskim i statusnim promjenama i prestanku rada Društva,
-    donosi odluku o udruživanju ili o učlanjivanju udruge u druge organizacije,
-    odlučuje o prigovorima protiv odluka Izvršnog odbora,
-    usvaja plan i program godišnjeg rada Društva,
-    odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti
-    odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga
-    odlučuje o žalbama članova Društva o drugom stupnju,
-    odlučuje o raspodjeli novca Društva,
-    odlučuje o prestanku rada Društva i raspodjeli preostale imovine udruge
-    odlučuje o visini godišnje članarine,
-    donosi poslovnik rada Sabora,
-    imenuje tematska povjerenstva o razradbi pojedinih tema iz povijesnoga, kulturnoga, športskoga i etnografskog područja.
-    donosi sve odluke u vezi s radom Društva za koje nisu nadležna ostala tijela Društva


Članak 27.

Sjednice Sabora mogu biti redovne, izvanredne i izborne.
Redovne sjednice Sabora održavaju se najmanje jednom godišnje, i to najkasnije do 31. ožujka.
Izborna sjednica Sabora održava se svake dvije godine.
Redovne sjednice Sabora saziva Predsjednik/-ica Društva. Pozivi za zasjedanje Skupštine, pismenim putem, dostavljaju se clanovima najmanje sedam dana prije dana zasjedanja.

Članak 28.

Izvanredna sjednica Sabora mora se sazvati ako to traži Predsjednik/-ica Društva ili trećina članova Društva pisanim putem.
U svom zahtjevu za sazivanje izvanredne sjednice Sabora predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.
Ako Predsjednik/-ica ne sazove Sabor u navedenom roku, predlagaci mogu sami sazvati sjednicu Sabora.

Članak 29.


U slučaju isteka mandata tijelima Sabor saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u registar udruga  ili 1/3 članova Društva, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Društva.

Članak 30.

Sabor može pravovaljano odlučivati ukoliko je prisutna najmanje polovina ukupnog članstva.
Sabor svoje odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.
O radu sjednice vodi se zapisnik, kojeg potpisuje zapisničar, koji se trajno čuva u arhivi Društva.


PREDSJEDNIK/-ICA DRUŠTVA:

Članak 31.


Predsjednika/-icu bira Skupština na mandat u trajanju od 2 godine, uz mogućnost da bude ponovno biran.

Predsjednik/-ica:
-    zastupa i predstavlja Društvo,
-    saziva i predsjedava sjednicama Sabora i Izvršnog odbora,
-    rukovodi radom Sabora
-    potpisuje odluke i druge akte koje donosi Sabor,
-    organizira i usklađuje rad i aktivnosti Društva u skladu s programom i ciljevima Društva,
-    sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun udruge,
-    dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,
-    obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom,Statutom i aktima Društva.
IZVRŠNI ODBOR DRUŠTVA:

Članak 32.

Izvršni odbor je izvršno i operativno tijelo Društva.
Čine ga 5 članova koje, na prijedlog Predsjednika/-ice, bira i opoziva Skupština.
Predsjednik/-ica Društva je po svojoj funkciji i predsjednik/-ica Izvršnog odbora.
Mandat članova Izvršnog odbora traje 2 godine uz mogućnost da budu ponovno birani.


Članak 33.

Član Izvršnog odbora može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata i to:
-    na vlastiti zahtjev,
-    ukoliko ne postupa u skladu s uputama i smjernicama Sabora,
-    ukoliko djeluje protivno zakonu ili Statutu,
-    ukoliko svojim istupanjem i djelovanjem šteti ugledu Društva.
Odluku o razrješenju člana donosi Sabor, na prijedlog ostalih članova Izvršnog odbora ili 1/2 redovitih članova Društva.

Članak 34.

Izvršni odbor:
-    priprema nacrt Statuta i drugih akata,
-    izvršava odluke Sabora,
-    donosi odluku o prijemu u redovno članstvo Društva,
-    utvrđuje visinu godišnje članarine
-    predlaže Saboru imenovanje počasnih članova,
-    odlučuje o isključenju iz članstva,
-    odlučuje o promjeni adrese sjedišta Društva,
-    odlučuje o stjecanju i uporabi imovine i upravlja imovinom Društva,
-    obavlja i druge poslove koje mu Skupština stavi u nadležnost ili koje su propisane ovim Statutom.


Članak 35.

Sjednicu Izvršnog odbora saziva Predsjednik/-ica Društva.
Odluke  Izvršnog  odbora  donose  se  većinom  glasova  svih  članova Izvršnog odbora.
Sjednica Izvršnog odbora održava se prema potrebi o čemu odlučuje Predsjednik/-ica, a mora se održati najmanje jednom u tri mjeseca.NADZORNI ODBOR DRUŠTVA:

Članak 36.

Nadzorni odbor čine 3 člana koje bira Skupština.
Nadzorni odbor radi na sjednicama koje najmanje jedanput mjesečno saziva njegov Predsjednik/-ica, a odluke donosi većinom glasova.
Mandat članova Nadzornog odbora traje dvije godine uz mogućnost da budu ponovno birani.

Članak 37.

Nadzorni odbor:
-    nadzire zakonitost u financijskom poslovanju Društva,
-    nadzire izvršavanje zakonskih, ugovornih i drugih obveza,
-    prati i analizira ostvarenje financijskog plana Društva,
-    nadzire provođenje određenih odluka koje mu se dostavljaju na uvid,
-    nadzire provođenje odluka svih izvršnih tijela Društva.
 
Sva tijela Društva dužna su omogućiti Nadzornom odboru uvid u sve spise, te mu dati potrebne obavijesti o svojoj djelatnosti.SUD ČASTI:

Članak 38.

Sud časti ima tri člana, koje bira Sabor na mandat u trajanju od dvije godine, uz mogućnost ponovnog izbora.
Sud časti u svom je djelovanju neovisan.
Sud časti:
-    odlučuje o povredama Statuta i drugih akata Društva u skladu sa čl. ovog Statuta
-    posreduje u rješavanju sporova i sukoba među pojedinim članovima Društva u skladu sa čl. 18. ovog Statuta


TAJNIK DRUŠTVA:

Članak 39.

Tajnika Društva bira i imenuje Sabor na mandat od dvije godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Društvu.
Tajnik Udruge vodi registar članova Društva.VIII. IZBOR I OPOZIV LIKVIDATORA DRUŠTVA


Članak 40.

Likvidator zastupa Društvo u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Društva do okončanja postupka likvidacije i brisanja društva iz registra udruga.

Članak 41.

Likvidatora Društva bira i opoziva Sabor bez određenog vremenskog mandata odnosno do opoziva ili izbora novog likvidatora.

Članak 42.

Likvidator može biti pravna i fizička osoba koja nije član Društva, a mora raspolagati odgovarajućim stručnim znanjem kako bi mogao voditi brigu o raspodjeli imovine Društva. Likvidator ima pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava Društva u visini koju određuje Izvršni odbor na prvoj sjednici nakon njegovog imenovanja.
IX. IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM


Članak 43.

Imovinu Društva čine novčana sredstva koja je Društvo steklo uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima, novčana sredstva koja Društvo stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi, obavljanjem djelatnosti, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom, te njezine nepokretne i pokretne stvari, i druga imovinska prava.
   

Članak 44.

Društvo raspolaže svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom, u skladu sa zakonom.   
O raspodjeli prikupljenih sredstava odlučuje Izvršni odbor.
Društvo upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija.X. FINANCIJSKO POSLOVANJE DRUŠTVA

Članak 45.


Društvo je dužno voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.XI. PRESTANAK POSTOJANJA DRUŠTVA I POSTUPAK S IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA DRUŠTVA


Članak 46.

Društvo prestaje postojati odlukom Sabora ili iz razloga propisanih Zakonom.
U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Sabora, ista donosi odluku o prestanku postojanja Društva dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Sabora Društva.

Članak 47.

U slučaju prestanka postojanja Društva, imovina Društva nakon namirenja vjerovnika, troškova sudskog i drugih postupaka raspodijelit će se sukladno odluci Sabora.
Udruga nema  pravo  svoju  imovinu  dijeliti  svojim  osnivačima,  članovima  Društva, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili  s  njima  povezanim  osobama.
Ako se u slučaju prestanka postojanja Društva iz bilo kojih razloga ne može provesti postupak  s  imovinom  Društva  koji  je  Društvo  odredila svojim  Statutom,  preostalu imovinu stječe jedinica lokalne samouprave na čijem je području sjedište DruštvaXII. NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR DRUŠTVA

Članak 48.

Sve međusobne sporove iz članstva u Društvu i/ili aktivnostima u sklopu djelovanja Društva, članovi se obvezuju riješiti mirnim putem uz arbitražu Suda časti.

Članak 49.

Članovi Društva u svim poslovima od interesa i značaja za Društvo moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i vjerodostojnost Društva.
U obavljanju djelatnosti Društva članovi ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad interesa Društva.

Članak 50.

U slučaju da su privatni interesi člana Društva u suprotnosti s interesom Društva ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na nepristran rad člana Društva u obavljanju djelatnosti Društva, član Društva koji se zatekne u sukobu interesa dužan je o tome bez odlaganja izvijestiti Izvršni odbor i, ako je moguće, izuzeti se od daljnjeg rada na konkretnoj djelatnosti.

Članak 51.

U slučaju dvojbe glede sukoba interesa, član Društva mora zatražiti mišljenje Upravnog odbora.
U slučaju pojavljivanja mogućeg sukoba interesa član Društva dužan je razriješiti ga tako da zaštiti interes društva. U slučaju dvojbe o mogućem sukobu interesa član Društva je dužan učiniti sve što je potrebno da odijeli privatni od interesa Društva.


XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Članak 52.

Statut Društva je temeljni opći akt Društva. Svi drugi opći akti moraju biti u skladu sa odredbama Statuta.
Tumačenja odredbi Statuta daje Sabor Društva. Tumačenje drugih akata Društva daje Predsjednik/-ica Društva.
Izmjene i dopune Statuta donose se na način i po postupku propisanom za njegovo donošenje.

Članak 53.

Statut Društva stupa na snagu s danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa u registar udruga Republike Hrvatske pri nadležnom tijelu državne uprave.
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Društva od 12. ožujka 2003 godine.

U Splitu, 17.rujna 2015. godine                                               PREDSJEDNIK:

                                                                                                     (Miroslav Žaja)
 

Posljednje vijesti

Nove stranice ZD Aržana

Prestavljamo Vam nove, sadržajnije web stranice Zavičajnog društva Aržana.

Cilj ovih web stranica je predstavljanje ...


Apartmani S-A
Facebook profil zavičajnog društva Aržano