1. Sjednica - osnivanje društva

Z A P I S N I K


S osnivačke sjednice Sabora i nestranačke udruge Zavičajnog društva „Aržano – Split“, u Splitu .
Sabor je sazvan na prijedlog Inicijativnog odbora , a održan je u dvorani Zavičajnog društva „Imotska krajina“ u Splitu, Put Plokita 25, otvorio ju je i vodio Predsjedavajući Radnog predsjedništva gosp. Frano Lučić.
Uz zvuke „Lijepe naše“ , minutom šutnje za sve poginule za Domovinu , osnivačkoj sjednici Sabora nazočni su i gosti: don Ante Čipčić, gosp. Nikola Knezović, gosp. Petar Čondić, , gosp. Ante Perković i tajnik Zavičajnog društva „Imotska krajina“ gosp. Ljubo Prka.

Dnevni red:

1.    Izbor Radnog Predsjedništva, zapisničara i 2 ovjerovitelja zapisnika
2.    Donošenje Odluke o osnivanju Društva
3.    Donošenje Statuta Društva
4.    Izbor tijela Društva(Predsjednik, Izvršni odbor, Nadzorni odbor, Sud Časti)
5.    Imenovanje osobe ovlaštene za zastupanje Društva
6.    Donošenje odluke o pokretanju postupka za upis u Registar
7.    Razno: a) pozdravni govor Predsjednika Društva i zahvala na izboru
                  b) 31.ožujka 2003. dvanaesta godišnjica pok. Josipa Jovića –sjećanja


Predloženi dnevni red nazočni su jednoglasno prihvatili.

Ad. 1 . Izbor Radnog Predsjedništva, zapisničara i 2 ovjerovitelja zapisnika

Gosp. Frano Lučić je sjednicu Sabora otvorio u 18,30 sati. Nakon što jepozdravio nazočne objavio je da je izvršen popis sudionika te daje prema izvršenom popisu sjednici nazočno 50 članova, te utvrdio postojanje kvoruma potrebitog za donošenje pravovaljanih odluka.
Predsjedavajući otvara raspravu i predlaže izbor radnog predsjedništva , zapisničara i 2 ovjerovitelja zapisnika kako slijedi:
-    Gosp. Frano Lučić – predsjedavajući radnog predsjedništva
-    Gđica Marija Dujmić – član radnog predsjedništva
-    Gosp. Vinko Lončar-član radnog predsjedništva
-    Gđa. Marija Šošo –zapisničar
-    Gosp. Jakov Kotarac- ovjerovitelj zapisnika
-    Gosp. Stjepan Žaja – ovjerovitej zapisnika

Kako se nitko nije javio za riječ, Predsjedavajući daje na glasovanje prijedlog te objavljuje da je JEDNOGLASNO donesena

O d l u k a

Prihvaća se imenovanje predloženih kandidata za Radno predsjedništvo , zapisničara i 2 (dva) ovjerovitelja zapisnika.-1-
Ad. 2 .Donošenje odluke o osnivanju Društva

Predsjedavajući upućuje na prijedlog odbora o osnivanju i nazivu Društva, ukratko obrazlaže i otvara raspravu . Kako se nitko nije javio za riječ Predsjedavajući daje na glasovanje prijedlog te objavljuje da je  JEDNOGLASNO donesena

O d l u k a

Prihvaća se prijedlog o osnivanju i nazivu društva koji glasi Zavičajno društvo „Aržano- Split“ a sjednište Društva je u Splitu.

Ad. 3 . Donošenje Statuta Društva

Predsjedavajući upućuje na donošenje Statuta temeljnog općeg akta Društva koji je u pisanom obliku dostavljen svim nazočnim, uktarko obrazlaže, te otvara raspravu o prijedloziam i dopunama Statuta.
Kako se nitko nije javio za riječ Predsjedavajući daj ena glasovanje prijedlog te objavljuje da je JEDNOGLASNO donesena

O d l u k a

Prihvaća se „Statut“ Zavičajnog društva „Aržano – Split“ , u Splitu.

Ad. 4.  Izbori tijela Društva

Predsjedavajući otvara raspravu o izboru Predsjednika Izvršnog odbora , nadzornog odbora i Suda Časti te objavljuje da je JEDNOGLASNO donesena

Odluka o izboru

Tijela društva za .

a)    Predsjednik – gosp. Vinko Lončar
b)    Izvršni odbor – gđica. Marija Dujmić, gosp. Davor Ljubičić, gosp. Frane Lučić, gosp. Filip Radoš, gosp. Miroslav Žaja, gosp. Ante Ledić, gosp. Nediljko Brekalo, gosp. Miljenko Šošić, gosp. Josip Ljubičić, gosp. Mirko Ljubičić.
c)    Nadzorni odbor – gosp. Robert Žaja, gosp. Jakov Kotarac, gosp. Ivan Lozić, gosp. Tjepan ŽAja, gosp. Dragić Žaja.
d)    Sud Časti – gosp. Milenko Kotarac, gosp. Ante Žaja, don. Ante Čipčić, gosp. Filip Šošić, gosp. Marko Lučić
e)    Za tajnika –rizničara Društva bira se gosp. Ante Šošić.

Ad. 5.  Imenovanje osobe ovlaštene za zastupanje Društva

Predsjedavajući predlaže gosp. Vinka Lončara  kao ovlaštenu osobu za zastupanje Društva otvara raspravu, pa kako se nitko nije javio za riječ objavljuje da je JEDNOGLASNO donesena


-2-
O d l u k a

Prihvaća se imenovanje gosp. Vinka Lončara za ovlaštenu osobu za zastupanje Društva.

Ad.6 . Donošenje odluke o pokretanju postupka za upis u Registar

Predsjedavajući otvara raspravu pa kako se nitko nije javio za riječ objavljuje da je JEDNOGLASNO donesena

O d l u k a

Da se predsjednik Društva ovlašćuje podnijeti nadležnom državnom tijelu zahtjev za upis Društva u registar udruga , sukladno odredbama Statuta i Društva.

Ad.7. Razno : a ) pozdravni govor Predsjednika Društva i zahvala na izboru

Gosp. Vinko Lončar izabrani predsjednik Zavičajnog Društva „Aržano-Split“ , u svom nastupnom govoru zahvaljuje na izboru , a kao temeljni cilj Društva istaknuo promidžbu kulturnih i sportskih vrijednosti i promicanje etnoloških posebnosti te svekoliku pomoć mjestu i župi.

b) 31.03.2003. dvanaesta godišnjica pok. Josipa Jovića –sjećanja

Skupu se obraća gđica Marija Dujmić ističe obilježavanje godišnjice pok. Josipa Jovića i sjećanje na poginule u Domovinskom ratu i predlaže dva člana Društva za odlazak na Plitvice.Prikupljeno je 850.00 kuna za troškove puta i predato rizničaru gosp. Anti Šošiću.Zahvalu , pomoć i suradnju sa župom Aržano u kratkom osvrtu iskazuje gost don Ante Čipčić.Informira skup o programu obilježavanja godišnjice smrti Hrvtaskog viteza pok. Josipa Jovića u rodnom Aržanu.
Gosp. Nikola Knezović pozdravlja nazočne te zahvaljuje na pozivu , iskazuje pomoć za sva sportska natjecanja i ponovno aktiviranje „Malonogometnog Memorijalnog turnira pok. Josipa Jovića“ u Aržanu.
Posebni gost gosp. Ljubo Prka tajnik „Zavičajnog društva „ Imotska krajina“ pozdravlja skup u osobno ime kao i u ime Predsjednika Društva gosp. Damira Todorića te nudi suradnju Društva , financijsku, kulturnu i svekoliku pomoć.

Nakon toga Predsjedavajući je utvrdio da je dnevni red iscrpljen te je sjednicu Sabora zatvorio u 19,45 sati.


Zapisničar:  Marija Šošo
Predsjednik Društva:  Vinko Lončar


Ovjerovitelji zapisnika :

1.    Jakov Kotarac

2.    Stjepan Žaja
 

Posljednje vijesti

Nove stranice ZD Aržana

Prestavljamo Vam nove, sadržajnije web stranice Zavičajnog društva Aržana.

Cilj ovih web stranica je predstavljanje ...


Apartmani S-A
Facebook profil zavičajnog društva Aržano